Ankyl là các gốc hydrocarbon tương ứng với các ankan. Nhóm nguyên tử còn lại sau khi lấy bớt 1 nguyên tử H từ phân tử ankan, có công thức CnH2n+1, được gọi là nhóm ankyl. Tên của nhóm ankyl không phân nhánh lấy từ tên của ankan tương ứng đổi đuôi an thành đuôi yl

Công thức tổng quátSửa đổi

CnH2n+1 - trong đó n là một số tự nhiên >= 1.

Cách gọi tênSửa đổi

Bỏ đuôi -an trong tên của ankan và thay bằng -yl

Cách gọi tên đồng phânSửa đổi

Chọn mạch dài nhất chứa liên kết tự do. Đánh số thứ tự. Gọi tên Vị trí nhánh + tên nhánh + vị trí liên kết tự do + yl.

Một số hợp chất ankylSửa đổi

Rượu etylic: C2H5-OH

Axít axetic: CH3-COOH

Metyl amin: CH3-NH2

Tham khảoSửa đổi