Alkyl là các gốc hydrocarbon tương ứng với các alkan. Nhóm nguyên tử còn lại sau khi lấy bớt 1 nguyên tử H từ phân tử alkan, có công thức CnH2n+1, được gọi là nhóm alkyl. Tên của nhóm alkyl không phân nhánh lấy từ tên của alkan tương ứng đổi đuôi an thành đuôi yl

Công thức tổng quát sửa

CnH2n+1 - trong đó n là một số tự nhiên >= 1.

Cách gọi tên sửa

Bỏ đuôi -an trong tên của alkan và thay bằng -yl

Cách gọi tên đồng phân sửa

Chọn mạch dài nhất chứa liên kết tự do. Đánh số thứ tự. Gọi tên Vị trí nhánh + tên nhánh + vị trí liên kết tự do + yl.

Một số hợp chất alkyl sửa

Rượu ethlic: C2H5-OH

Acid acetic: CH3-COOH

Methl amin: CH3-NH2

Tham khảo sửa