Anode là một điện cực vật lý thông qua đó dòng điện chảy vào một thiết bị điện phân cực.Các hướng của dòng điện là ngược chiều với hướng của dòng điện tử: điện tử chảy qua anode đến các mạch bên ngoài.[1]

Lược đồ anode kẽm trong pin galvanic. Chú ý rằng điện tử chảy ra khỏi pin, còn dòng điện thì ngược lại

Từ nguyên Sửa đổi

Lưu lượng của các electron Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi

  1. ^ John Denker, 2004. How to Define Anode and Cathode. Retrieved 01 Apr 2015.

Xem thêm Sửa đổi

Liên kết ngoài Sửa đổi