Bản mẫu:Đầu biểu quyết

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng Sửa đổi

Cú pháp ví dụ: {{Đầu biểu quyết|KQ=Đề cử thành công}} Nội dung trang thảo luận {{Kết biểu quyết}}

Xem thêm Sửa đổi