Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Mục đích của nó là để giảm sự nhầm lẫn bằng cách giúp người dùng có được trang dự định của họ nếu họ đã được chuyển hướng đến một trang khác trong khi, ví dụ, tìm kiếm một chủ đề. Một ví dụ sẽ là khi người dùng tìm kiếm cho Achilleus (như trong hoàng đế), nhưng kết thúc trên trang có tiêu đề Achilles (như anh hùng trong thần thoại) sau khi được chuyển hướng.

Các ví dụSửa đổi

Dữ liệu bản mẫuSửa đổi

Đây là các Dữ liệu về bản mẫu này. Nó được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan.

Đổi hướng

Không có miêu tả.

Tham số bản mẫu

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Redirecting page1

Tên của trang được đổi hướng đến đây

Trangbắt buộc
Use12

Hiển thị dưới dạng: 'xin đọc về Use1 tại...' . Nếu bị bỏ trống, mặc định sẽ hiển thị là 'Xin đọc về các nghĩa khác tại...'

Chuỗitùy chọn
Target13

Trang được liên kết tới. Mặc định là [[TÊNTRANG (disambiguation)]].

Trangtùy chọn
Use24

'Use' thứ 2, cách dùng như Use1. Có thể dùng 'and' để cho ra: 'xin đọc về Use1 tại [[Target1]] và [[Target2]]' (Chưa hỗ trợ).

Chuỗitùy chọn
Target25

Trang được liên kết tới ,được dùng với Use2 (Chưa hỗ trợ).

Trangtùy chọn
Use36

'Use' thứ ba, có thể dùng 'and' (Chưa hỗ trợ)

Chuỗitùy chọn
Target37

Trang được liên kết tới ,được dùng với Use3 (Chưa hỗ trợ).

Trangtùy chọn

Xem thêmSửa đổi