Đình chỉ {{{1}}}'

Cách sử dụng

sửa

{{2min|phút}}

phút
optional parameter, time the suspension was issued.

Các ví dụ

sửa
  • {{2min}} -> Đình chỉ
  • {{2min|67}} -> Đình chỉ 67'

Xem thêm

sửa
Các bản mẫu báo cáo trận đấu
Try {{try}}
Tạm đình chỉ {{sin bin}}
Gửi đến blood bin {{blood bin}}
Đình chỉ {{2min}}