Bản mẫu:Sin bin

Tạm đình chỉ {{{1}}}' đến {{{2}}}', {{{3}}}' đến {{{4}}}', {{{5}}}' đến {{{6}}}'

Cách sử dụngSửa đổi

{{sin bin|min from1|min to1|min from2|min to2|min from3|min to3}}

min từ, min đến
optional parameters (required together), time player entered and exited the sin bin.

Các ví dụ

  • {{sin bin}} -> Tạm đình chỉ
  • {{sin bin|67|77}} -> Tạm đình chỉ từ 67' đến 77' 67' đến 77'
  • {{sin bin|13|23|42|52}} -> Tạm đình chỉ từ 13' đến 23', từ 42' đến 52' 13' đến 23', 42' đến 52'
  • {{sin bin|13|23|42|52|70|80}} -> Tạm đình chỉ từ 13' đến 23', từ 42' đến 52', từ 70' đến 80' 13' đến 23', 42' đến 52', 70' đến 80'

Xem thêmSửa đổi

Các bản mẫu báo cáo trận đấu
Try {{try}}
Tạm đình chỉ {{sin bin}}
Gửi đến blood bin {{blood bin}}
Đình chỉ {{2min}}