Lấy từ những bài viết mới của Wikipedia:

Charles Q. Brown, Jr.