Bản mẫu:Mẫu Trang Chính Wikipedia 2005/Bạn có biết

Lấy từ những bài viết mới của Wikipedia:

Trại tị nạn Bạch Thạch