Mở trình đơn chính

Lấy từ những bài viết mới của Wikipedia:

Alfred G. Knudson