Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này dùng Mô đun:Math để tính bội số chung nhỏ nhất (BCNN) của hai con số theo giải thuật Euclid mở rộng.

Thí dụ

  • {{gcd|16|6}} → 2
  • {{gcd|360|180|120|90}} → 30
  • {{gcd|544|119}} → 17
  • {{gcd|2089|3571}} → 1