Hình này hiện đang được đề nghị xóa nhanh. Nó có thể bị xóa sau 7 ngày kể từ ngày đề nghị.

Biểu tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu [xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Để đánh dấu vào các chú thích của hình tại bài viết.

Để thêm chú ý này, hãy gõ vào tiêu bản sau {{Có thể xóa-ct|Chủ nhật, 26 tháng 1 2020}}.