Bản mẫu:Cần chú thích/Nháp


[cần chú thích]

Cách dùng: {{cần chú thích|ngày=ngàybắtđầugắnchúthích}}

Tiêu bản này được sử dụng khi gặp một thông tin đáng ngờ, để kêu gọi người đóng góp chú thích nguồn gốc cho câu đó, các bạn có thể kiểm chứng câu đó. Hãy gắn nó vào cuối câu bị nghi ngờ, cùng với ngày mà bạn bắt đầu gắn tiêu bản vào.

Xem thêmSửa đổi