[cần số trang]

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

Sử dụng tiêu bản này bằng cách đặt đoạn mã {{Số trang}} tại nơi có cung cấp nguồn gốc thông tin nhưng chỉ cung cấp tên nguồn tư liệu mà không nêu số trang cụ thể.

Xem thêmSửa đổi