Bản mẫu:Chú thích diễn văn

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này dùng để chú thích nguồn gốc lấy từ bài diễn văn.

Cú phápSửa đổi

{{Chú thích diễn văn|tên bài = |tác giả = |tên = |họ = |liên kết = |ngày = |tháng = |năm = |vị trí = |url = |ngày truy cập = }}
{{Chú thích diễn văn
| tên bài = 
| tác giả = 
| tên = 
| họ = 
| liên kết = 
| ngày = 
| tháng = 
| năm = 
| vị trí = 
| url = 
| ngày truy cập = 
}}

Các tham số bắt buộcSửa đổi

Không có tham số bắt buộc.

Các tham số không bắt buộcSửa đổi

  • tác giả: Tên đầy đủ của người đọc.
    • họ hoạt động với tên để hiển thị tên theo thự tự họ, tên (đừng sử dụng cho các tên Á Đông).
    • liên kết là tên của bài về người đọc.
  • ngày: Ngày đọc diễn văn theo dạng yyyy-mm-dd hoặc dd tháng mmmm năm yyyy.
  • tên bài: Tên của bài diễn văn; "Bài diễn văn" là tên mặc định.
  • vị trí: Nơi mà bài diễn văn được đọc.
  • url: URL chỉ đến nguyên văn của bài diễn văn hay một trang web nói về bài đó.
  • ngày truy cập: Ngày tháng mà tài liệu được truy cập. Có thể viết ngày tháng theo dạng YYYY-MM-DD của ISO 8601; hoặc cũng có thể ở dạng, ví dụ, [[1 tháng 1]], [[2000]] hay gặp trong Wikipedia.

TemplateDataSửa đổi

Đây là tài liệu Dữ liệu bản mẫu cho bản mẫu này được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan và các công cụ khác; xem báo cáo sử dụng tham số hàng tháng cho bản mẫu này.

Dữ liệu bản mẫu cho Chú thích diễn văn

This template is used to create citations for signs, plaques, and other non-video visuals, using the provided source information (e.g. author, publication, date) and various formatting options.

[Quản lý Dữ liệu bản mẫu]

Tham số bản mẫu

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
urlurl

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Source titletitle

The title of the source page on the website; displays in quotes

Chuỗi dàibắt buộc
Last namelast last1 author author1 authors

The surname of the author; don't wikilink, use 'author-link'.

Chuỗi ngắntùy chọn
First namefirst first1

Given or first name, middle names, or initials of the author; don't wikilink, use 'author-link'.

Chuỗi ngắntùy chọn
Author linkauthor-link author-link1 author1-link

Title of existing Wikipedia article about the author; can suffix with a numeral to add additional authors

Tên trangtùy chọn
Last namelast2 author2

The surname of the second author; don't wikilink, use 'author-link2'.

Chuỗi ngắntùy chọn
First namefirst2

Given or first name, middle names, or initials of the second author; don't wikilink.

Chuỗi ngắntùy chọn
Author linkauthor-link2 author2-link

Title of existing Wikipedia article about the second author. (Up to nine authors can be listed, 3-9 are toward the end of the parameter list)

Tên trangtùy chọn
Source datedate

Full date of the source; do not wikilink

Chuỗi dàibắt buộc
Workwork

Name of the source periodical; may be wikilinked; displays in italics; alias of 'newspaper', 'journal', 'magazine', 'periodical'

Chuỗi dàitùy chọn
Publisherpublisher

Name of the publisher; displays after title

Chuỗi dàitùy chọn
Newspapernewspaper

Name of the newspaper; displays after title

Chuỗi dàitùy chọn
URL access dateaccess-date

The full date when the original URL was accessed; do not wikilink

Chuỗi dàitùy chọn
Othersothers

Used to record other contributions to the work, such as 'Illustrated by John Smith' or 'Translated by John Smith'

Chuỗi dàitùy chọn
Year of publicationyear

Year of the source being referenced; use 'date' instead, if month and day are also known

Chuỗi dàitùy chọn
Original yearorig-year

Original year of publication; provide specifics

Chuỗi dàitùy chọn
Editor last nameeditor-last

The surname of the editor; don't wikilink, use 'editor-link'; can suffix with a numeral to add additional editors; alias of 'editor1-last', 'editor', and 'editors'

Chuỗi ngắntùy chọn
Editor first nameeditor-first

Given or first name, middle names, or initials of the editor; don't wikilink, use 'editor-link'; can suffix with a numeral to add additional editors; alias of 'editor1-first'

Chuỗi ngắntùy chọn
Editor linkeditor-link

Title of existing Wikipedia article about the editor; can suffix with a numeral to add additional editors; alias of 'editor1-link'

Tên trangtùy chọn
Issueissue

Issue identifier when the source is part of a series that is published periodically

Chuỗi dàitùy chọn
Departmentdepartment

Department within the periodical

Chuỗi dàitùy chọn
Location of publicationplace location

Geographical place of publication; usually not wikilinked; omit when the publication name includes place

Chuỗi dàitùy chọn
Place of publicationpublication-place

Publication place shows after title; if 'place' or 'location' are also given, they are displayed before the title prefixed with 'written at'

Chuỗi dàitùy chọn
Publication datepublication-date

Date of publication when different from the date the work was written; do not wikilink

Chuỗi dàitùy chọn
Agencyagency

The news agency (wire service) that provided the content; examples: Associated Press, Reuters, Agence France-Presse

Chuỗi dàitùy chọn
Editionedition

When the publication has more than one edition; for example: '2nd', 'Revised' etc.; suffixed with ' ed.'

Chuỗi dàitùy chọn
Volumevolume

For one publication published in several volumes

Chuỗi dàitùy chọn
Pagepage

Page in the source that supports the content; displays after 'p.'

Chuỗi dàitùy chọn
Pagespages

Pages in the source that support the content (not an indication of the number of pages in the source; displays after 'pp.'

Chuỗi dàitùy chọn
No ppno-pp

Set to 'y' to suppress the 'p.' or 'pp.' display with 'page' or 'pages' when inappropriate (such as 'Front cover')

Chuỗi dàitùy chọn
Atat

May be used instead of 'page' or 'pages' where a page number is inappropriate or insufficient

Chuỗi dàitùy chọn
Languagelanguage

The language in which the source is written, if not English; use the full language name; do not use icons or templates

Chuỗi dàitùy chọn
Translated titletrans-title

An English language title, if the source cited is in a foreign language; 'language' is recommended

Chuỗi dàitùy chọn
Typetype

Additional information about the media type of the source; format in sentence case

Chuỗi dàitùy chọn
Formatformat

Format of the work referred to by 'url'; examples: PDF, DOC, XLS; do not specify HTML

Chuỗi dàitùy chọn
arXiv identifierarxiv

An identifier for arXive electronic preprints of scientific papers

Chuỗi dàitùy chọn
ASINasin

Amazon Standard Identification Number; 10 characters

Chuỗi dàitùy chọn
ASIN TLDasin-tld

ASIN top-level domain for Amazon sites other than the US

Chuỗi dàitùy chọn
Bibcodebibcode

Bibliographic Reference Code (REFCODE); 19 characters

Chuỗi dàitùy chọn
DOIdoi

Digital Object Identifier; begins with '10.'

Chuỗi dàitùy chọn
DOI broken datedoi-broken-date

The date that the DOI was determined to be broken

Chuỗi dàitùy chọn
ISBNisbn

International Standard Book Number; use the 13-digit ISBN where possible

Chuỗi dàitùy chọn
ISSNissn

International Standard Serial Number; 8 characters; may be split into two groups of four using a hyphen

Chuỗi dàitùy chọn
jfm codejfm

Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik classification code

Chuỗi dàitùy chọn
JSTORjstor

JSTOR identifier

Chuỗi dàitùy chọn
LCCNlccn

Library of Congress Control Number

Chuỗi dàitùy chọn
MRmr

Mathematical Reviews identifier

Chuỗi dàitùy chọn
OCLCoclc

Online Computer Library Center number

Chuỗi dàitùy chọn
OLol

Open Library identifier

Chuỗi dàitùy chọn
OSTIosti

Office of Scientific and Technical Information identifier

Chuỗi dàitùy chọn
PMCpmc

PubMed Center article number

Chuỗi dàitùy chọn
PMIDpmid

PubMed Unique Identifier

Chuỗi dàitùy chọn
RFCrfc

Request for Comments number

Chuỗi dàitùy chọn
SSRNssrn

Social Science Research Network

Chuỗi dàitùy chọn
Zblzbl

Zentralblatt MATH journal identifier

Chuỗi dàitùy chọn
idid

A unique identifier used where none of the specialized ones are applicable

Chuỗi dàitùy chọn
Archive URLarchive-url

The URL of an archived copy of a web page, if or in case the URL becomes unavailable; requires 'archivedate'

Chuỗi dàitùy chọn
Archive datearchive-date

Date when the original URL was archived; do not wikilink

Chuỗi dàitùy chọn
URL statusurl-status

If set to 'live', the title display is adjusted; useful for when the URL is archived preemptively but still live. Set to "dead" or 'usurped' for broken links. Entering 'unfit' or 'usurped' makes the original link not appear at all.

Mặc định
dead
Chuỗi dàitùy chọn
Quotequote

Relevant text quoted from the source; displays last, enclosed in quotes; needs to include terminating punctuation

Chuỗi dàitùy chọn
Refref

An anchor identifier; can be made the target of wikilinks to full references; special value 'harv' generates an anchor suitable for the harv template

Chuỗi dàitùy chọn
Postscriptpostscript

The closing punctuation for the citation; ignored if 'quote' is defined

Mặc định
.
Chuỗi dàitùy chọn
Lay URLlay-url

URL link to a non-technical summary or review of the source

Chuỗi dàitùy chọn
Lay sourcelay-source

Name of the source of the lay URL; displays in italics, preceded by an en dash

Chuỗi dàitùy chọn
Lay datelay-date

Date of the summary; displays in parentheses

Chuỗi dàitùy chọn
Last namelast3 author3

The surname of the third author; don't wikilink, use 'author-link3'.

Chuỗi ngắntùy chọn
First namefirst3

Given or first name, middle names, or initials of the third author; don't wikilink.

Chuỗi ngắntùy chọn
Author linkauthor-link3 author3-link

Title of existing Wikipedia article about the third author.

Tên trangtùy chọn
Last namelast4 author4

The surname of the forth author; don't wikilink, use 'author-link4'.

Chuỗi ngắntùy chọn
First namefirst4

Given or first name, middle names, or initials of the forth author; don't wikilink.

Chuỗi ngắntùy chọn
Author linkauthor-link4 author4-link

Title of existing Wikipedia article about the forth author.

Tên trangtùy chọn
Last namelast5 author5

The surname of the fifth author; don't wikilink, use 'author-link5'.

Chuỗi ngắntùy chọn
First namefirst5

Given or first name, middle names, or initials of the fifth author; don't wikilink.

Chuỗi ngắntùy chọn
Author linkauthor-link5 author5-link

Title of existing Wikipedia article about the sixth author.

Tên trangtùy chọn
Last namelast6 author6

The surname of the sixth author; don't wikilink, use 'author-link6'.

Chuỗi ngắntùy chọn
First namefirst6 author6-link

Given or first name, middle names, or initials of the sixth author; don't wikilink.

Chuỗi ngắntùy chọn
Author linkauthor-link6 author6-link

Title of existing Wikipedia article about the sixth author.

Tên trangtùy chọn
Last namelast7 author7

The surname of the seventh author; don't wikilink, use 'author-link7'.

Chuỗi ngắntùy chọn
First namefirst7

Given or first name, middle names, or initials of the seventh author; don't wikilink.

Chuỗi ngắntùy chọn
Author linkauthor-link7 author7-link

Title of existing Wikipedia article about the seventh author.

Tên trangtùy chọn
Last namelast8 author8

The surname of the eighth author; don't wikilink, use 'author-link8'.

Chuỗi ngắntùy chọn
First namefirst8

Given or first name, middle names, or initials of the eighth author; don't wikilink.

Chuỗi ngắntùy chọn
Author linkauthor-link8 author8-link

Title of existing Wikipedia article about the eighth author.

Tên trangtùy chọn
Last namelast9 author9

The surname of the ninth author; don't wikilink, use 'author-link9'. If nine authors are defined, then only eight will show and 'et al.' will show in place of the last author.

Chuỗi ngắntùy chọn
First namefirst9

Given or first name, middle names, or initials of the ninth author; don't wikilink.

Chuỗi ngắntùy chọn
Author linkauthor-link9 author9-link

Title of existing Wikipedia article about the ninth author.

Tên trangtùy chọn
Author maskauthor-mask

Replaces the name of the first author with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing author separator; for example, 'with' instead

Chuỗi dàitùy chọn
Display authorsdisplay-authors

number of authors to display before 'et al.' is used; default is to do so after 8 of 9 are listed

Mặc định
8
Sốtùy chọn
Name list stylename-list-style

Set to 'amp' or 'and' to change the separator between the last two names of the name list to ' & ' or ' and ', respectively. Set to 'vanc' to display name lists in Vancouver style.

Chuỗi dàitùy chọn
tác giảtác giả author

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
họhọ last

tên phương Tây

Không rõtùy chọn
liên kếtliên kết authorlink

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
têntên first

tên phương tây

Không rõtùy chọn
tên bàitên bài title

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
vị trívị trí location

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
ngàyngày date

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
nămnăm year

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
thángtháng month

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
ngày truy cậpngày truy cập accessdate

YYYY-MM-DD

Không rõtùy chọn