Wikipedia:TemplateData

(Đổi hướng từ Wikipedia:Dữ liệu bản mẫu)

TemplateData là gì?Sửa đổi

Sửa đổi không có TemplateDataSửa đổi

Không có TemplateData, các tham số sẽ phải chèn thủ công khi chèn một bản mẫu mới.

 

Không có thông tin được đưa ra về giá trị của tham số đó sẽ như thế nào.

 

Sửa đổi có TemplateDataSửa đổi

Thêm TemplateDataSửa đổi

Các bản mẫu được dùngSửa đổi

Xem thêmSửa đổi