TemplateData là gì?

sửa

Sửa đổi không có TemplateData

sửa

Không có TemplateData, các tham số sẽ phải chèn thủ công khi chèn một bản mẫu mới.

 

Không có thông tin được đưa ra về giá trị của tham số đó sẽ như thế nào.

 

Sửa đổi có TemplateData

sửa

Thêm TemplateData

sửa

Các bản mẫu được dùng

sửa

Xem thêm

sửa