TemplateData là gì? sửa

Sửa đổi không có TemplateData sửa

Không có TemplateData, các tham số sẽ phải chèn thủ công khi chèn một bản mẫu mới.

 

Không có thông tin được đưa ra về giá trị của tham số đó sẽ như thế nào.

 

Sửa đổi có TemplateData sửa

Thêm TemplateData sửa

Các bản mẫu được dùng sửa

Xem thêm sửa