Bản mẫu:Chưa phân loại

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bạn nên đặt bản mẫu này ở cuối trang, nơi người đọc sẽ tìm kiếm các thể loại, mặc dù việc đặt nó ở trên cùng là một thực tế hơi phổ biến ở một số biên tập viên.

Đoạn mã sau đây là cách sử dụng được khuyến nghị; nó sẽ tạo ra bản mẫu với ngày tháng thích hợp làm tham số của nó:

{{Chưa phân loại|date=tháng 5 năm 2024}}

Bản mẫu này đưa trang vào Thể loại:Trang chưa được phân loại cho tất cả trang ngoài bài viết và Thể loại:Bài chưa được phân loại dành cho bài viết, điều này sẽ giúp các biên tập viên khác tìm thấy trang và thêm các thể loại phù hợp vào trang.

Nó phát hiện không gian tên và điều chỉnh từ ngữ cho phù hợp.

Vui lòng không thế bản mẫu này.

Xem thêm sửa