Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách dùng

Đặt {{Chờ chút}} vào trang bị đánh dấu bằng tiêu bản {{chờ xóa}}, và ngay lập tức đưa ra lý do tại trang thảo luận đi kèm. Đừng xóa tiêu bản chờ xóa khi làm việc này.

Trong hầu hết trường hợp, tiêu bản này không nên đặt tại trang thảo luận.

Tiêu bản này sẽ thêm trang vào Thể loại:Phản đối xóa.

Đừng dùng tiêu bản này tại những trang không có thẻ {{chờ xóa}}.