Thông báo đến người viết trang: Bạn chưa sửa đổi trang thảo luận. Nếu bạn muốn phản đối yêu cầu xóa nhanh, hãy nhấn nút bên trên để nhắn tin tại trang thảo luận nêu lý do vì sao bạn nghĩ trang này không nên bị xóa.
Nếu bạn đã sửa đổi trang thảo luận mà thông báo này vẫn xuất hiện, hãy tẩy bộ nhớ đệm.