Side-by-side columns, based on CSS float.

This has the advantage of more cross-device-accessible behaviour, as (unlike HTML <table>s) they will wrap on display windows too narrow to show them side-by-side.

Bản mẫu đoạn (từ Hydrolastic)Sửa đổi

Đối với {{Col-float-break}}Sửa đổi

Cars using the Hydrolastic suspension system
Cars using the Hydragas suspension system
{{col-float}}
;Cars using the [[Hydrolastic]] suspension system:
* [[BMC ADO16|BMC 1100]]
* [[Mini]] (từ năm 1964 đến năm 1971)
* [[Austin America]] (từ năm 1968 đến năm 1971)
* [[Austin 1800]]
* [[Austin Maxi]] (cho đến tháng 3 năm 1978)
* [[Austin 3-Litre]]
* [[MG 1100]] (từ năm 1962 đến năm 1968)
{{col-float-break}}
;Cars using the [[Hydragas]] suspension system:
* [[Austin Ambassador]]
* [[Leyland Princess|Princess]]
* [[Austin Allegro]]
* [[Austin Maxi]] (từ tháng 3 năm 1978 trở về sau)
* [[Austin Metro]]
* [[Rover Metro]]
* [[Rover P4#P4 100|Rover 100]]
{{col-float-end}}

Đối với tham số numberedSửa đổi

Cars using the Hydrolastic suspension system
Cars using the Hydragas suspension system
{{col-float
|1=
;Cars using the [[Hydrolastic]] suspension system:
* [[BMC ADO16|BMC 1100]]
* [[Mini]] (từ năm 1964 đến năm 1971)
* [[Austin America]] (từ năm 1968 đến năm 1971)
* [[Austin 1800]]
* [[Austin Maxi]] (cho đến tháng 3 năm 1978)
* [[Austin 3-Litre]]
* [[MG 1100]] (từ năm 1962 đến năm 1968)
|2=<nowiki/>
;Cars using the [[Hydragas]] suspension system:
* [[Austin Ambassador]]
* [[Leyland Princess|Princess]]
* [[Austin Allegro]]
* [[Austin Maxi]] (từ tháng 3 năm 1978 trở về sau)
* [[Austin Metro]]
* [[Rover Metro]]
* [[Rover P4#P4 100|Rover 100]]
}}

Xem thêmSửa đổi

Gia đình bản mẫu tạo ra cộtSửa đổi

Gia đình Loại
Xử lý mã
 bảng wiki?dagger
Bản mẫu bắt đầu Phân chia cột Bản mẫu kết thúc
"Col" Bảng {{Col-begin}},
{{Col-begin-fixed}} hoặc
{{Col-begin-small}}
{{Col-break}} hoặc
{{Col-2}} .. {{Col-5}}
{{Col-end}}
"Col-float" CSS float {{Col-float}} {{Col-float-break}} {{Col-float-end}}
"Columns" Bảng Không {{Columns}}
"Columns-list" Các cột CSS {{Columns-list}} (bao bọc)
"Columns-start" CSS float {{Columns-start}} {{Column}} {{Columns-end}}
"Div col" Các cột CSS {{Div col}} {{Div col end}}

dagger Tức là, các cột có thể xử lý đánh dấu wiki {| | || |- |} được sử dụng để tạo bảng? Nếu không, các mẫu tạo ra các phần tử này (chẳng hạn như {{(!}}, {{!}}, {{!!}}, {{!-}}, {{!)}}) và/hoặc thẻ HTML (<table>...</table>, <tr>...</tr>, v.v.) sẽ cần được sử dụng thay thế.