Bản mẫu:Cuộc thi Ba Lan lần thứ III

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng sửa

Để sử dụng, chỉ cần chèn mã {{Cuộc thi Ba Lan lần thứ III}} vào trang thảo luận của bài. Bài sẽ được tự động liệt kê trong Thể loại:Bài viết được khởi tạo hoặc cải thiện trong Cuộc thi Ba Lan lần thứ III.