Bản mẫu:Đang diễn ra

(đổi hướng từ Bản mẫu:Current)
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

Bản mẫu này dùng để nhúng vào phần đầu của bài viết, để thông báo về một sự kiện đang diễn ra. Đặt cú pháp {{Đang diễn ra}} vào đầu bài viết, kết quả hiện ra:

Nếu cụ thể hơn: đặt {{Đang diễn ra |phần nội dung trong bài nói về sự kiện đang diễn ra |sự kiện đang diễn ra }}.

{{Đang diễn ra |Đoạn}} hiển thị:
{{Đang diễn ra || cuộc bầu cử }} hiển thị:
{{Đang diễn ra |Đoạn |buổi hòa nhạc }} hiển thị:
{{Đang diễn ra ||sự kiện thể thao|date=sẽ kết thúc vào ngày 4 tháng 7}} hiển thị:

Xem thêmSửa đổi