Bản mẫu:Dòng thời gian-sự kiện

{{{ngày}}} –

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách dùngSửa đổi

Tạo một mục sự kiện để dùng trong danh sách, tạo ra hCalendar microformat.

  • |date= - theo mẫu {{Start date|YYYY|MM|DD}} - xem {{Start date}} về tài liệu và chú ý. Bắt buộc
  • |end_date= - theo mẫu {{End date|YYYY|MM|DD}} - xem {{End date}} về tài liệu và chú ý. Tuỳ chọn
  • |event= - tóm tắt sự kiện. Có thể chứa wikilink. Tuỳ chọn nếu |location= có mặt
  • |location= - vị trí của sự kiện, nếu chưa có trong tóm tắt. Có thể chứa wikilink. Tuỳ chọn nếu |event= có mặt

Đặt tham khảo bên ngoài bản mẫu khi nào có thể.

Ví dụSửa đổi

Tháng trướcSửa đổi

{{Timeline-event |date={{Start date|2012|04|21}} |event= Something happened}}
21 tháng 4, 2012 (2012-04-21) – Something happened
{{Timeline-event |date={{Start date|2012|04|21}} |end_date={{End date|2012|11|18}} |event= Another thing happened}}
21 tháng 4, 2012 (2012-04-21)–18 tháng 11, 2012 (2012-11-18) – Another thing happened
{{Timeline-event|date={{Start date|2012|04|21}} |end_date={{End date|2012|11|18}} |event= In Washington DC, another thing happened}}
21 tháng 4, 2012 (2012-04-21)–18 tháng 11, 2012 (2012-11-18) – In Washington DC, another thing happened
{{Timeline-event |date={{Start date|2012|04|21}} |end_date={{End date|2012|11|18}} |event= Another thing happened|location=Washington DC}}
21 tháng 4, 2012 (2012-04-21)–18 tháng 11, 2012 (2012-11-18) – Another thing happened, Washington DC
{{Timeline-event|date={{Start date|2012|04|21}} |location=Washington DC}}
21 tháng 4, 2012 (2012-04-21) – Washington DC

Ngày trướcSửa đổi

{{Timeline-event |date={{Start date|2012|04|21|df=y}} |event= A lot happened}}
21 tháng 4, 2012 (2012-04-21) – A lot happened
{{Timeline-event|date={{Start date|2012|04|21|df=y}} |end_date={{End date|2012|11|18|df=y}} |event= Even more happened}}
21 tháng 4, 2012 (2012-04-21)–18 tháng 11, 2012 (2012-11-18) – Even more happened
{{Timeline-event|date={{Start date|2012|04|21|df=y}} |end_date={{End date|2012|11|18|df=y}} |event= In London, even more happened}}
21 tháng 4, 2012 (2012-04-21)–18 tháng 11, 2012 (2012-11-18) – In London, even more happened
{{Timeline-event |date={{Start date|2012|04|21|df=y}} |end_date={{End date|2012|11|18|df=y}} |event= Even more happened | location= London}}
21 tháng 4, 2012 (2012-04-21)–18 tháng 11, 2012 (2012-11-18) – Even more happened, London
{{Timeline-event |date={{Start date|2012|04|21|df=y}} |location= London}}
21 tháng 4, 2012 (2012-04-21) – London

Ngày kém chính xácSửa đổi

Tất cả những cái bên trên có thể dùng với ngày kém chính xác: All of the above can be used with less precise dates:

{{Timeline-event |date={{Start date|2012|04}} |event= Something else happened}}
Tháng 4, 2012 (2012-04) – Something else happened
{{Timeline-event |date={{Start date|2012}} |event= Something different happened}}
2012 (2012) – Something different happened