Bản mẫu:End date

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

{{End date|năm|tháng|ngày}}

Ví dụ:

  • {{End date|1993|2|24}} -→ "24 tháng 2, 1993 (1993-02-24)"
  • {{End date|1993|2|24|08|30}} → "08:30, 24 tháng 2, 1993 (1993-02-24T08:30)"

Một tham số tùy chọn, df, có thể được thiết lập để "y" hay "yes" (hoặc thực sự bất kỳ giá trị) để hiển thị ngày tháng trước. Điều này chủ yếu được sử dụng trong các bài viết về các sự kiện trong các bộ phận của thế giới, nơi ngày trước tháng trong một ngày.

Ví dụ:

  • {{End date|1993|2|24}} → "24 tháng 2, 1993 (1993-02-24)"

Lưu ý: Các bản mẫu sẽ xuất hiện bị phá vỡ khi các tham số được bỏ trống (như trên).


See alsoSửa đổi