Bản mẫu:Dự án Hàn Quốc

Dự án Hàn Quốc
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Hàn Quốc, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Hàn Quốc. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.
Tài liệu bản mẫu

Cách sử dụng

Bản mẫu Dự án Hàn Quốc được dùng để nhúng vào trang thảo luận các bài viết liên quan. Nó sẽ phân loại chất lượng, độ quan trọng của bài viết, trợ giúp cho Dự án Hàn Quốc.

Trong đa số trường hợp chỉ cần dùng đến hai tham số sau:

{{Dự án Hàn Quốc
| chất lượng  = 
| độ quan trọng = 
}}

Danh sách tất cả các tham số:

{{Dự án Hàn Quốc
| chất lượng      = 
| độ quan trọng    = 
| hình ảnh       = 
| trạng thái      = 
| từ khóa xếp thể loại = 
}}

Mô tả các tham số

 • Tham số chất lượng chỉ được chọn một trong các giá trị: CL (chọn lọc), DSCL (danh sách chọn lọc), A (chất lượng A), BVT (bài viết tốt), B (chất lượng B), C (chất lượng C), sơ khai, BM (trang bản mẫu), TL (trang thể loại). Nếu không điền hoặc điền khác một trong các tham số đó, bài viết sẽ được xếp vào thể loại chưa xếp hạng.
 • Tương tự, tham số độ quan trọng chỉ được chọn một trong các giá trị: đặc biệt, cao, trung bình, thấp.
 • hình ảnh: Đặt bằng |hình ảnh=không cho các bài không có hình ảnh, sẽ xếp bài vào thể loại Bài viết cần bổ sung hình ảnh.
 • trạng thái: Khi có hai bản mẫu dự án ở cùng một trang, cả hai hộp sẽ tự động đóng. Nếu bạn muốn chúng mở, hay dùng thêm tham số |trạng thái=uncollapsed.
 • từ khóa xếp thể loại: Bạn có thể cần đến tham số này để xếp thể loại đúng đối với các bài danh sách hoặc có tên đặc biệt.

Xem thêm