Cách sử dụng
Làm tối một màu.
Bản mẫu có thể được thay thế.
Đầu vào
 • first 3 parameters: color to darken as R, G, B color values, each numeric and in range 0..255
 • fourth parameter: amount by which to darken in % (0 = no change, 100 = black)
 • optional format parameter: name of a template to format the RGB values (the default is {{Hex3}} an alternative is {{RGB}})
Đầu ra
 • darkened color as hexadecimal color code
Các ví dụ
 • {{Hex3|240|160|200}} cho #F0A0C8
 • {{Darken|240|160|200| 0 }} cho #F0A0C8
 • {{Darken|240|160|200| 20}} cho #C080A0
 • {{Darken|240|160|200| 50}} cho #785064
 • {{Darken|240|160|200| 80}} cho #302028
 • {{Darken|240|160|200|100}} cho #000000
 • {{thế:Hex3|240|160|200}} cho #F0A0C8
 • {{thế:Darken|240|160|200| 0 }} cho #F0A0C8
 • {{thế:Darken|240|160|200| 20}} cho #C080A0
 • {{thế:Darken|240|160|200| 50}} cho #785064
 • {{thế:Darken|240|160|200| 80}} cho #302028
 • {{thế:Darken|240|160|200|100}} cho #000000
 • {{RGB|240|160|200}} cho rgb(240,160,200)
 • {{Darken|240|160|200| 0 |format=RGB}} cho rgb(240,160,200)
 • {{Darken|240|160|200| 20|format=RGB}} cho rgb(192,128,160)
 • {{Darken|240|160|200| 50|format=RGB}} cho rgb(120,80,100)
 • {{Darken|240|160|200| 80|format=RGB}} cho rgb(48,32,40)
 • {{Darken|240|160|200|100|format=RGB}} cho rgb(0,0,0)
 • {{thế:RGB|240|160|200}} cho rgb(240,160,200)
 • {{thế:Darken|240|160|200| 0 |format=RGB}} cho rgb(240,160,200)
 • {{thế:Darken|240|160|200| 20|format=RGB}} cho rgb(192,128,160)
 • {{thế:Darken|240|160|200| 50|format=RGB}} cho rgb(120,80,100)
 • {{thế:Darken|240|160|200| 80|format=RGB}} cho rgb(48,32,40)
 • {{thế:Darken|240|160|200|100|format=RGB}} cho rgb(0,0,0)
Xem thêm
 • {{Darken1}}
 • {{Lighten}}
 • {{Lighten1}}
 • {{Hex3}} để định dạng dưới dạng giá trị hex "#RRGGBB"
 • {{RGB}} để định dạng dưới dạng giá trị hex "rgb(r,g,b)"