Bản mẫu:Di chuyển đến Wikiquote

Tài liệu bản mẫu

Bản mẫu đưa bài viết vào Thể loại:Di chuyển đến Wikiquote.

Để đề xuất chỉ sao chép một phần có chứa dấu ngoặc kép, hãy sử dụng {{Di chuyển đến Wikiquote|section=yes}}.

Vui lòng không thế bản mẫu này.