Bản mẫu:Disambig editintro

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

Bản mẫu dùng để hiển thị thông báo khi sửa các trang định hướng

Xem thêm