Ví dụ về một siêu liên kết với một con trỏ chuột ở trên nó
Several documents being connected by hyperlinks.

Trong khoa học máy tính, siêu liên kết (tiếng Anh: hyperlink), hay đơn giản là liên kết (link), là một tham chiếu đến tài liệu mà người dùng có thể bấm vào. Một siêu liên kết trỏ đến toàn bộ tài liệu hoặc một phần tử cụ thể bên trong một tài liệu. Siêu văn bản là văn bản đi kèm siêu liên kết.

Tác động của việc bấm vào một siêu liên kết có thể khác nhau với hệ thống siêu văn bản và đôi khi phụ thuộc vào liên kết; ví dụ trên World Wide Web hầu hết các siêu liên kết làm cho tài liệu mục tiêu được hiển thị thay thế tài liệu cũ, nhưng một số sẽ được đánh dấu và làm cho tài liệu mục tiêu được mở trong một cửa sổ mới.

Siêu liên kết là một phần của tổ chức sáng lập World Wide Web được thành lập bởi Tim Berners-Lee.

Tham khảoSửa đổi