Bản mẫu:Đoạn viết trống

(Đổi hướng từ Bản mẫu:Empty section)
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

Dạng phổ biến

{{Đoạn viết trống|date=tháng 12 năm 2023|section=}}

Tham số

date

Nếu sử dụng tham số ngày, như trong ví dụ trên, thì nó sẽ hiện ngày tháng bản mẫu được đặt vào bài viết.

section
(tùy chọn) Số phần cần chỉnh sửa (hoặc bất cứ tham số nào để &action=edit&section= chấp nhận).
small
Anything but 'left' ' = Sử dụng hộp có kích thước mặc định trong dòng.
left (mặc định) = Sử dụng hộp thông báo phía bên trái nhỏ hơn được thiết kế cho đầu của các phần.

Xem thêm