Mở trình đơn chính

[không có trong nguồn trích dẫn]