Bản mẫu:Fooian sportswomen

Bản mẫu này chỉ nên dùng trong các trang thể loại.
Phân loại: [[:Thể loại:Người {{{Nationality}}}|Người]]: [[:Thể loại:{{{Country}}}|{{{Country}}}]]: [[:Thể loại:Người {{{Nationality}}} theo nghề nghiệp|theo nghề nghiệp]]: [[:Thể loại:Vận động viên {{{Nationality}}}|Vận động viên]]: Nữ vận động viên
Xem thêm: Người: theo nghề nghiệp: Vận động viên: theo quốc tịch: [[:Thể loại:Vận động viên {{{Nationality}}}|{{{Nationality}}}]]: Nữ giới
Xem thêm: Người: theo giới tính: Nữ giới: theo quốc tịch: theo nghề nghiệp: Nữ vận động viên: {{{Nationality}}}
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng sửa

Sovereign nationalities sửa

{{Fooian sportswomen|Country=Foo |Nationality=Fooish}}

Examples:

  • {{Fooian sportswomen |Country=United States |Nationality=American }}
  • {{Fooian sportswomen |Country=Ireland |Nationality=Irish }}

Non-sovereign nationalities sửa

For colonies, protectorates, constituent countries, overseas territories etc: {{Fooian sportswomen|Country=Foo |Nationality=Fooish |ParentCountry=Bar | ParentNationality=Barish}}

Examples:

  • {{Fooian sportswomen |Country=Marshall Islands |Nationality=Marshallese |ParentCountry=United States |ParentNationality=American }}
  • {{Fooian sportswomen |Country=Scotland |Nationality=Scottish |ParentCountry=United Kingdom | ParentNationality=British}}

Xem thêm sửa