Bản mẫu:Diễn đàn

(đổi hướng từ Bản mẫu:Forum)
Yêu cầu bạn ghi tên mình vào đây. Xin đọc hướng dẫn tại Bản mẫu:Diễn đàn đã xóa thảo luận này của Yêu cầu bạn ghi tên người viết/Ip viết thảo luận mà bạn xóa bỏ vào đây. Xin đọc hướng dẫn tại Bản mẫu:Diễn đàn vì cho rằng nó mang tính chất diễn đàn.
Việc xóa bỏ đã diễn ra vào lúc Bạn không ghi lại thời gian xóa bằng năm dấu ~ (~~~~~). Yêu cầu bạn ghi vào để ghi rõ thời gian xóa thảo luận. Nếu bạn chưa rành cách sử dụng, xin xem hướng dẫn chi tiết tại Bản mẫu:Diễn đàn. Nếu bạn muốn xem lại xin tra ở lịch sử trang vào thời gian tương ứng.
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụng bản mẫu này khi bạn muốn để lại một thông báo khi bạn xoá thảo luận của một thành viên nào đó vì thảo luận này mang tính chất diễn đàn.

Cách sử dụng

{{Diễn đàn|tên người viết thảo luận bị xoá |tên người xoá |năm dấu ~ (~~~~~) để thông báo thời gian xoá}}

Cả ba tham số trên là bắt buộc. Nếu thiếu một trong ba, bản mẫu sẽ không hiển thị đúng.

Ví dụ

Bạn là MrA, người viết thảo luận có tính chất diễn đàn là MrB thì bạn viết:

{{forum|MrB|MrA|~~~~~}}

Bản mẫu sẽ hiện ra:

MrA đã xóa thảo luận này của MrB vì cho rằng nó mang tính chất diễn đàn.
Việc xóa bỏ đã diễn ra vào lúc 13:43, ngày 30 tháng 7 năm 2010 (UTC). Nếu bạn muốn xem lại xin tra ở lịch sử trang vào thời gian tương ứng.

Chú ý việc tên người dùng sẽ xuất hiện ngược thứ tự tham số đưa vào bản mẫu.

Xem thêm