Bản mẫu:Glossary

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Dùng kết hợp với {{glossary end}} để tạo bảng chú giải thuật ngữ.