Dùng kết hợp với {{glossary end}} để tạo bảng chú giải thuật ngữ.