Chú ý sửa

Do việc điều hướng bằng "#Đổi" dẫn đến lỗi, không thể hiện đúng nội dung nên phải đặt hai tên khác nhau cho cùng một code. Cả hai bản mẫu "Google Scholar ID" và "Google Scholar id" là như nhau.