Bản mẫu:Hướng dẫn Wikipedia/doc

Để thêm một hoặc nhiều viết tắt (tối đa 5), hãy dùng tham số: {{Hướng dẫn Wikipedia/doc|WP:TẮT1|...|WP:TẮT5}}

Bản mẫu sẽ đưa trang vào Thể loại:Hướng dẫn Wikipedia.

Xem thêmSửa đổi