Bản mẫu:Hlist

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này tạo ra một danh sách ngang. Nó cho phép thay đổi kiểu CSS cho mỗi mục của danh sách.

Cách sử dụngSửa đổi

Cách sử dụng cơ bản

{{hlist|mục thứ nhất|mục thứ hai|mục thứ ba|...}}

Tất cả các tham số

{{hlist
|mục thứ nhất|mục thứ hai|mục thứ ba|...
|class   = lớp
|style   = kiểu
|list_style = kiểu cho thẻ ul
|item_style = kiểu chung cho tất cả các thẻ li
|item1_style = kiểu cho thẻ li đầu tiên |item2_style = kiểu cho thẻ li thứ hai |...
|indent  = thụt lề cho toàn bộ danh sách
}}

Các tham sốSửa đổi

 • Các tham số không tên (1, 2, 3...): theo thứ tự là các mục của danh sách.
 • class: lớp của thẻ <div>...</div> bao quanh danh sách, VD. plainlinks.
 • style: kiểu CSS của thẻ <div>...</div> bao quanh danh sách, VD. font-size: 90%;.
 • list_style: kiểu CSS của thẻ <ul> bao quanh danh sách.
 • item_style: kiểu CSS chung cho tất cả các mục của danh sách (của các thẻ <li>).
 • item1_style, item2_style, item3_style...: kiểu CSS riêng cho từng mục của danh sách.
 • indent: quy định lề cho danh sách, nhận giá trị là số nguyên, VD. 2.

Các ví dụSửa đổi

Cú pháp Kết quả
{{hlist|mục1|mục2|mục3|mục4|mục5|mục6|mục7|mục8|mục9}}
 • mục1
 • mục2
 • mục3
 • mục4
 • mục5
 • mục6
 • mục7
 • mục8
 • mục9
{{hlist|Vô địch|Á quân|Hạng ba|item_style=color:blue;}}
 • Vô địch
 • Á quân
 • Hạng ba
{{hlist|Vô địch|Á quân|Hạng ba|item_style=color:blue;|indent=2}}
 • Vô địch
 • Á quân
 • Hạng ba
{{hlist|Vô địch|Á quân|Hạng ba|item1_style=background-color:yellow;|item2_style=background-color:silver;}}
 • Vô địch
 • Á quân
 • Hạng ba

Xem thêmSửa đổi