Bản mẫu:Pagelist

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

Bản mẫu này dùng để tạo một danh sách các liên kết trong, phân cách nhau bởi dấu phẩy. Hai mục cuối cùng trong danh sách được tách nhau bởi từ "và".

Các ví dụSửa đổi

Loại này To get this
{{Pagelist|X1|X2|X3|X4|X5}} X1, X2, X3, X4X5
{{Pagelist|nspace=Bản mẫu|X1|X2|X3|X4|X5}} X1, X2, X3, X4X5
{{Pagelist|nspace= |delim=''|X1|X2|X3|X4|X5}} X1, X2, X3, X4X5
{{Pagelist|nspace=all|delim=''|Chủ đề:Bóng đá|Wikipedia:Người sửa đổi bản mẫu}} Chủ đề:Bóng đáWikipedia:Người sửa đổi bản mẫu

Các tham sốSửa đổi

Đây là các Dữ liệu về bản mẫu này. Nó được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan.

Pagelist

This template creates a comma-separated list of pages formatted as links. The last two pages in the list are separated by "and" instead of a comma. Any number of pages may be included in the list.

Tham số bản mẫu

Bản mẫu này gợi ý định dạng các tham số ở dạng nội tuyến.

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Namespacenspace

Namespace on which the page is located, without the trailing colon (":"). Acceptable values are "Talk", "File", "File talk", "Category", "Category talk", "Help", "Help talk", "Wikipedia", "Wikipedia talk", "Portal", "Portal talk", "Template", "Template talk", "Module", "Module talk", "User", "User talk", and anything added in the future. "all" allows specifying lists of pages from multiple namespaces

Ví dụ
Template
Chuỗitùy chọn
Prefix (starting delimiter)delim

Wikicode to insert before each page name. Default is nothing. If this parameter is specified and no suffix parameter is specified, the contents of this parameter would also be used as the suffix.

Văn bản wiki không cân xứngtùy chọn
Suffix (ending delimiter)edelim

Wikicode to insert after each page name. If not specified, the default is the value of the prefix parameter.

Văn bản wiki không cân xứngtùy chọn
Separatorseparator

The character(s) used to separate specified page names, excluding the last two. Default is comma.

Ví dụ
;
Chuỗitùy chọn
Conjunctionconjunction

The character(s) used to separate the last two items. Default is "and".

Ví dụ
or
Chuỗitùy chọn
Page name 11

không miêu tả

Văn bản wiki không cân xứngtùy chọn
Page name 22

không miêu tả

Văn bản wiki không cân xứngtùy chọn
Page name 33

không miêu tả

Văn bản wiki không cân xứngtùy chọn
Page name 44

không miêu tả

Văn bản wiki không cân xứngtùy chọn
Page name 55

không miêu tả

Văn bản wiki không cân xứngtùy chọn
Page name 66

không miêu tả

Văn bản wiki không cân xứngtùy chọn
Page name 77

không miêu tả

Văn bản wiki không cân xứngtùy chọn
Page name 88

không miêu tả

Văn bản wiki không cân xứngtùy chọn
Page name 99

không miêu tả

Văn bản wiki không cân xứngtùy chọn
Page name 1010

không miêu tả

Văn bản wiki không cân xứngtùy chọn

Xem thêmSửa đổi