Bản mẫu:Sơ khai địa lý Ý

(đổi hướng từ Bản mẫu:Italy-geo-stub)