Mở trình đơn chính

Bản mẫu:Khúc côn cầu trên cỏ tại Thế vận hội Mùa hè

Thay đổi trạng thái đóng/mở của bản mẫu
Để quy định trạng thái đóng mở ban đầu của bản mẫu lúc trang được tải, hãy sử dụng thêm một tham số như sau:

{{Khúc côn cầu trên cỏ tại Thế vận hội Mùa hè|state=collapsed}} hoặc {{Khúc côn cầu trên cỏ tại Thế vận hội Mùa hè|state=uncollapsed}} để khởi tạo bản mẫu, lần lượt ở trạng thái đóng (thu gọn lại) hoặc mở (hiện ra đầy đủ).
{{Khúc côn cầu trên cỏ tại Thế vận hội Mùa hè|state=autocollapse}} để đóng bản mẫu chỉ khi có các bản mẫu cùng loại khác xuất hiện ở trang đó.

Nếu không được chỉ định, trạng thái mặc định ban đầu của bản mẫu này sẽ là autocollapse.