Mở trình đơn chính


Biểu tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu

Bản mẫu này bao gồm danh sách đóng mở.

  • Để thiết lập nó để hiển thị tất cả các danh sách khi nó xuất hiện (tức là tất cả các danh sách được mở rộng), sử dụng:
  •  {{Khủng bố |expanded=all}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Khủng bố |all}}  (tức là bỏ qua "expanded=").
  • Để thiết lập nó để hiển thị một danh sách cụ thể trong khi phần còn lại đóng mở vẫn giữ (tức là ẩn ngoài đề mục của họ), sử dụng:
  •  {{Khủng bố |expanded=listname}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Khủng bố |listname}}
  • …nơi listname là một trong những điều sau đây (không bao gồm bất kỳ quotemarks):
   • "by ideology"
   • methods
   • groups
   • state
   • org
   • opposition
  • Cho ví dụ, {{Khủng bố |expanded=by ideology}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Khủng bố |by ideology}}