Bản mẫu:Sơ khai Libya

(đổi hướng từ Bản mẫu:Libya-stub)