Bản mẫu:Mở đầu quá dài

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụng

Đặt {{Mở đầu quá dài|date=tháng 7 năm 2024}} vào đầu bài viết bạn nghĩ rằng phần mở đầu dài hơn nhiều so với những gì cần thiết.

Ghi chú