Bản mẫu:Nguồn sơ cấp

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụng sửa

{{Nguồn sơ cấp|date=tháng 5 năm 2024}}
Đối với một phần cụ thể
{{Nguồn sơ cấp|Phần|date=tháng 5 năm 2024}}

Ghi chú sửa

Xem thêm sửa