Bản mẫu:Nguồn sơ cấp

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụngSửa đổi

{{Nguồn sơ cấp|date=Tháng 1 năm 2023}}
Đối với một phần cụ thể
{{Nguồn sơ cấp|Phần|date=Tháng 1 năm 2023}}

Ghi chúSửa đổi

Xem thêmSửa đổi