Bản mẫu:Thiếu nguồn gốc

(đổi hướng từ Bản mẫu:Unreferenced)
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

Làm thế nào để sử dụngSửa đổi

Tiêu bản này có thể được gắn vào một bài khi bài đó không nêu một nguồn tài liệu tham khảo nào dùng khi viết bài.

{{Thiếu nguồn gốc|ngày=tháng 10 năm 2020}}

hoặc là

{{thế:Thiếu nguồn gốc}}

Thay thế của bản mẫu này sẽ tự động điền vào tham số ngày.

Để cờ một đoạn riêng lẻ như là thiếu nguồn gốc, sử dụng bản mẫu {{Đoạn thiếu nguồn gốc}}, trong đó thể loại hẹp hơn:

{{Đoạn thiếu nguồn gốc|ngày=tháng 10 năm 2020}}

Nếu bài viết có liệt kê các nguồn tham khảo nhưng không có chú thích trong bài xin hãy thay thế tiêu bản này bằng tiêu bản {{chú thích trong bài}}.

Thông tin chungSửa đổi

Bản mẫu này có thể 1 trong 2 được đặt ở đầu của một bài viết, ở dưới chân của trang bài viết (trong một phần trống "Tham khảo" hoặc "Chú thích" — thường chỉ trước khi một bản mẫu {{tham khảo}}), hoặc vào trang thảo luận của bài viết.

Thể loạiSửa đổi

Bản mẫu này cho thêm các bài viết để Thể loại:Hoàn toàn không có nguồn tham khảoThể loại:Hoàn toàn không có nguồn tham khảo từ tháng 10 năm 2020, cả hai thể loại ẩn.

Viết tắtSửa đổi

Xem thêmSửa đổi