Mở trình đơn chính

Biểu tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu [xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

  • Nếu trong bài không có danh sách tài liệu tham khảo, hãy dùng tiêu bản {{thiếu nguồn gốc}} thay cho tiêu bản này.

Dưới đây là 4 ví dụ về cách sử dụng:

{{Chú thích trong bài}}
{{Chú thích trong bài|ngày=tháng 12 năm 2019}}
{{Chú thích trong bài|section}}  (giống như {{Refimprove section}})
{{Chú thích trong bài|section|{{subst:DATE}}|thảo luận=Anchor}}

Xem thêm