Bản mẫu:Planetary nebula

{{{name}}}
{{{image}}}
{{{caption}}}
Ảnh của: {{{credit}}}
Dữ liệu quan sát
Xích kinh{{{ra}}}
Xích vĩ{{{dec}}}
Khoảng cách{{{dist_ly}}}
Cấp sao biểu kiến (V){{{appmag_v}}}
Kích thước biểu kiến (V){{{size_v}}}
Chòm sao{{{constellation}}}
Đặc trưng vật lý
Bán kính{{{radius_ly}}}
Cấp sao tuyệt đối (V){{{absmag_v}}}
Đặc trưng đáng chú ý{{{notes}}}
Tên gọi khác{{{names}}}
Xem thêm: Tinh vân hành tinh, Danh sách tinh vân