Bản mẫu:Nguồn sơ cấp

(Đổi hướng từ Bản mẫu:Primary sources)
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụng sửa

{{Nguồn sơ cấp|date=tháng 12 năm 2023}}
Đối với một phần cụ thể
{{Nguồn sơ cấp|Phần|date=tháng 12 năm 2023}}

Ghi chú sửa

Xem thêm sửa