Bản mẫu:Yêu cầu di chuyển

(Đổi hướng từ Bản mẫu:Requested move)
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng sửa

Dạng đầy đủ (tên bài mới A, có nêu lý do B, có liên kết đến trang thảo luận của bài C, có viết thêm câu thông báo tùy ý D):
 {{Yêu cầu di chuyển|A|B|C|D}} 
Trong đó:
  • A là tên bài mới yêu cầu di chuyển đến. Nếu bỏ trống tham số này[1] thì bản mẫu sẽ tự động hiển thị chung chung không nêu tên dưới dạng "Có người đề nghị trang <tên trang> nên được di chuyển."
  • B lý do di chuyển tên (nếu có thể). Nếu không có thì bỏ qua tham số này và đến các bước kế tiếp.[1]
  • C là tên trang thảo luận nơi thảo luận về việc đổi tên bài. Nếu bỏ trống tham số này[1] bản mẫu sẽ tự động cho liên kết đến Wikipedia:Yêu cầu di chuyển trang.
  • D là phần phụ chú thêm, có thể viết thêm lời nhắn, chú ý tùy ý. Nếu sử dụng | và không điền gì vào tham số này,[1] bản mẫu sẽ hiển thị thêm câu "Vui lòng không di chuyển trang cho tới khi thảo luận kết thúc(*)" . Nếu không dùng |, câu (*) sẽ không hiển thị.

Ví dụ sửa

  • Dạng chỉ có 1 tên bài mới, với C phải điền là Thảo luận:<tên bài hiện tại>, nếu không, nó sẽ tự động đưa đường dẫn đến trang Wikipedia:Yêu cầu di chuyển trang:
 {{Yêu cầu di chuyển|A||C}} 
  • Dạng không có tên bài mới cụ thể, không nêu lý do:
 {{Yêu cầu di chuyển}} 
 {{Yêu cầu di chuyển|A|B}} 
  • Dạng đầy đủ (1 tên bài mới, thảo luận tại trang thảo luận của bài (B):
 {{Yêu cầu di chuyển|A|B|C}} 

Chú ý sửa

  1. ^ a b c d Bỏ qua tham số có nghĩa là vẫn dùng dấu gạch đứng | nhưng không điền gì vào đó. Ví dụ, bỏ qua tham số A và B nhưng có điền tham số C và/hoặc D thì sẽ viết như sau: {{Yêu cầu di chuyển|||C|D}} .