Nên tránh dùng bản mẫu này, nếu có thể hãy dùng sort dạng {{novel-stub}} hay {{nonfiction-book-stub}}.