Bản mẫu:Sẽ diễn ra

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách dùngSửa đổi

Bài viết sẽ được đặt trong Thể loại:Sự kiện sẽ diễn ra.

Để mô tả một sự kiện trong tương lai mà không có một bản mẫu có sẵn, hãy dùng: {{sẽ diễn ra|Sự kiện}}

Ví dụSửa đổi

  • Không tham số: Đặt cú pháp {{Sẽ diễn ra}} vào đầu bài viết, kết quả hiện ra:
  • Có tham số: Đặt cú pháp hoặc {{Sẽ diễn ra|Chương trình truyền hình}} vào đầu bài viết, kết quả hiện ra:

{{Sẽ diễn ra |Chương trình truyền hình |loại= phát hành trò chơi điện tử}}

Xem thêmSửa đổi